לימודי דוקטורט לבעלי תואר מוסמך מחקרי בכלכלה

לימודי דוקטורט לבעלי תואר מוסמך מחקרי בכלכלה 

תלמידים אשר מילאו את כל חובותיהם במסלול המוסמך המחקרי באוניברסיטה העברית (התכנית המשותפת עם אוניברסיטת ת"א, סמל חוג 337 ) בציון גמר 85 לפחות ובציון 90 בעבודת הגמר, יוכלו להגיש את מועמדותם ללימודי דוקטורט.

המעוניינים ללמוד לתואר דוקטור בכלכלה צריכים להגיש מועמדותם ברשות לתלמידי מחקר. את טופסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות לתלמידי מחקר .

 במסגרת לימודי הדוקטורט, בנוסף לעבודת המחקר שתימשך שנתיים לפחות, על התלמיד להשתתף, כתלמיד מן המניין, בלימודי השלמה לדוקטורט שייקבעו ע"י המנחה ויאושרו ע"י הועדה המלווה, בהיקף מינימאלי של 12 נ"ז, וכן בסדנת הדוקטורנטים בכלכלה ובסמינר המחלקתי לכל אורך הלימודים לתואר.

ככלל, מועמדים שלא למדו במסלול המחקרי בכלכלה באוניברסיטה העברית (התכנית המשותפת עם אוניברסיטת ת"א, סמל חוג 337) יידרשו ללימודי השלמה לפני קבלתם ללימודי דוקטורט. לימודים אלה יכללו את קורסי החובה בשנה א' בלימודי המוסמך המחקרי בכלכלה באוניברסיטה העברית. אלה קורסים ברמה גבוהה (מקבילים לקורסי שנה א' בתכניות דוקטורט בכלכלה בארה"ב) ומיועדים להקנות לתלמידים את הכלים הנדרשים לדוקטורט בכלכלה מן האוניברסיטה העברית.

במקרים בהם ועדת הקבלה תחליט כי ההשלמות הנדרשות הן מצומצמות, מועמדים עשויים להתקבל ללימודי דוקטורט על סמך הישגיהם במסלול מחקרי אחר בו למדו, עוד בטרם סיימו את ההשלמות הנדרשות. לימודי ההשלמה יהיו מעבר ל-12 הנ"ז שנדרשים מכל תלמידי הדוקטורט, ועמידה בחובות ההשלמה תהווה תנאי להמשך כתיבת המחקר.

פרטים נוספים ניתן לקבל ברשות לתלמידי מחקר. http://www.research-students.huji.ac.il :

פרטים על מסלול ישיר לדוקטורט ניתן לקרוא בתיאור מבנה הלימודים של לימודי התכנית המשותפת למוסמך מחקרי עם אוניברסיטת תל-אביב ) סמל חוג 337.