מעבר ללימודי הדוקטורט

מעבר ללימודי הדוקטורט

 

בתום שנת הלימודים השנייה בלימודי המוסמך יגיש כל סטודנט לועדת הדוקטורנטים הצהרת כוונות ראשונית של המחקר בו בכוונתו לעסוק. הוועדה תדון במעבר ללימודי הדוקטורט על בסיס הצהרה זו, על בסיס ההישגים בלימודים וכן על בסיס ההערכה הכללית של מורי המחלקה.  ציוני הסף לקבלה לדוקטורט הם ממוצע 85 לתואר, וציון 90 (ממוצע בין שני הקוראים) של העבודה הסמינריונית המחקרית.

התנאי הנדרש לקבלת תואר מוסמך במהלך המסלול הישיר הוא אישור הצעת המחקר על ידי 'הרשות לתלמידי מחקר'.

סטודנט שבסופו של דבר לא ימשיך ללימודי דוקטורט ויבקש לקבל תעודת גמר לתואר מוסמך -  יוכל לעבור למסלול המחקרי או הלא-מחקרי בתכנית זו (321), ולהשלים את חובות המסלול בהתאם:

מבנה הלימודים במסלול המחקרי 321:

 

קורסי חובה                                                                                                       21 נ"ז

קורסי בחירה                                                                                                     19 נ"ז

סמינריון למוסמך מחקרי                                                                                   2 נ"ז

סדנא                                                                                                                  2 נ"ז

עבודת גמר                                                                                                          0 

 

                                                                                                      סה"כ 44 נ"ז

 

 

לתשומת לבכם, לא ניתן לעבור מתכנית זו למסלול המחקרי בתכנית המשותפת עם ת"א (337).

 

לימודי דוקטורט לבעלי תואר מוסמך מחקרי בכלכלה

תלמידים אשר מילאו את כל חובותיהם במסלול המוסמך המחקרי (התכנית המשותפת עם אוניברסיטת ת"א, סמל חוג 337) בציון גמר 85 לפחות ובציון 90 בעבודת הגמר, יוכלו להגיש את מועמדותם ללימודי דוקטורט.

המעוניינים ללמוד לתואר דוקטור בכלכלה צריכים להגיש מועמדותם ברשות לתלמידי מחקר. את טופסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות לתלמידי מחקר (שכתובתו להלן).

במסגרת לימודי הדוקטורט, בנוסף לעבודת המחקר שתימשך שנתיים לפחות, על התלמיד להשתתף, כתלמיד מן המניין, בלימודי השלמה לדוקטורט שייקבעו ע"י המנחה ויאושרו ע"י הועדה המלווה, בהיקף מינימאלי של  12 נ"ז, וכן בסדנת הדוקטורנטים בכלכלה ובסמינר המחלקתי לכל אורך הלימודים לתואר.

ככלל, מועמדים שלא למדו במסלול המחקרי (התכנית המשותפת עם אוניברסיטת ת"א, סמל חוג 337),  והתקבלו ללימודי דוקטורט על סמך הישגיהם במסלול מחקרי אחר בו למדו, יידרשו ללימודי השלמה נוספים (מעבר ל-12 נ"ז). עמידה בחובות ההשלמה תהווה תנאי להמשך כתיבת המחקר.

פרטים נוספים ניתן לקבל ברשות לתלמידי מחקר.

כתובת האתר  http://www.research-students.huji.ac.il

 

פרטים על מסלול ישיר לדוקטורט  ניתן לקרוא בתיאור מבנה הלימודים של לימודי התכנית המשותפת למוסמך מחקרי עם אוניברסיטת תל-אביב (סמל חוג 337).

 

תמיכה בתלמידי מחקר

המחלקה לכלכלה תתמוך במידת האפשר בתלמידי המחקר שתכניתם תאושר  על-ידי ועדת הקבלה של המחלקה.

התמיכה, באמצעות מילגה, תינתן למשך שנתיים (עם אפשרות הארכה בכפוף לאישור ועדת הדוקטורט של המחלקה והאפשרויות התקציביות). התמיכה מותנית באישור מחדש בכל שנה.  כל תלמיד מחקר שהתקבל יגיש בסוף כל שנה עד לחודש יוני דו"ח התקדמות, אליו יצורף דו"ח התקדמות של המנחה.

פרטים נוספים בנושא התמיכה ניתן לקבל מרכזת המחלקה לכלכלה, טל' 02-5883065.

 

English information   

קובץ מבנה הלימודים במסלול הבין-לאומי