תנאי הקבלה

תנאי הקבלה

יודגש כי הדרישות המפורטות להלן הן תנאי מינימום להגשת מועמדות. עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות אוטומטית לקבלה ללימודים. הקבלה לתכנית כפופה לאישור ועדת הקבלה.

רשאים להציג מועמדותם ללימודי תואר שני בכלכלה:

בוגרי תואר ראשון בכלכלה –

 - ציון גמר בכלכלה 85 לפחות. 

- ציון ממוצע 87.5 לפחות בקורסי החובה המתקדמים:

               באוניברסיטה העברית: תורת המחירים א' ו-ב', מקרו כלכלה א', מבוא לאקונומטריקה.

               באוניברסיטת תל-אביב: מיקרו 1, 2, 3  (בעבר א', ב', ג'), מאקרו א' ו-ב', מבוא לאקונומטריקה.

             במוסדות אחרים – הקורסים המקבילים לנ"ל.

במידה וקורסי החובה שנלמדו במוסדות אחרים אינם כוללים את כל הנושאים הנלמדים בקורסי החובה באוניברסיטה העברית או באוניברסיטת תל-אביב, קיימת אפשרות שתידרש השלמת הנושאים החסרים.

- דרישות ידע קודם במתמטיקה: (אותן יש להשלים לפני תחילת לימודי המוסמך)

א. אלגברה ליניארית לכלכלנים;

ב. מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים (באוניברסיטה העברית), או שיטות מתמטיות בכלכלה (באוניברסיטת תל-אביב, ניתן בד"כ בחופשת הקיץ), או קורסים מקבילים במוסדות אחרים.

   

בשני הקורסים הנ"ל נדרש ציון ממוצע 80 לפחות. מי שפטור מאחד מקורסי המתמטיקה על סמך לימודים במוסד אחר, יידרש לציון 80 בקורס הנותר.

התחלת לימודי קורסי מוסמך מחקרי בשנה ג' –תינתן אפשרות לתלמידים מצטיינים ללמוד קורסי מוסמך של המסלול המחקרי בשנה ג' לתואר בוגר, באישור היועץ לתלמידי תואר שני של תכנית המוסמך המחקרית.

 

בוגרי תחומים אחרים –

- ציון גמר לתואר 85 לפחות;

  בוגרי החוגים מתמטיקה, מדעי המחשב ופיסיקה - ציון גמר לתואר 80 לפחות.

- יש לעמוד בדרישות ההשלמה ובדרישות הידע במתמטיקה וסטטיסטיקה, כמפורט להלן:

  נדרש רקע במתמטיקה ובסטטיסטיקה ברמה ובהיקף הנלמדים בתואר ראשון בכלכלה, לרבות הקורסים  אלגברה ליניארית לכלכלנים ומתמטיקה מתקדמת לכלכלנים (באוניברסיטה העברית) או אלגברה ליניארית לכלכלנים ושיטות מתמטיות בכלכלה (באוניברסיטת תל-אביב).

  קבלת מועמדים שחסר להם הרקע המתמטי הנדרש תתאפשר בכפוף להחלטת ועדת הקבלה.

            דרישות השלמה        

            מועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בכלכלה יידרשו ללימודי השלמה. סיום לימודי ההשלמה בציונים המפורטים להלן, הינו תנאי להמשיך ללימודי המוסמך.

            לימודי ההשלמה כוללים את הקורסים שלהלן מתכניות הלימודים לתואר ראשון:

            באוניברסיטה העברית – מחירים א' ו-ב', מקרו כלכלה א', מבוא לאקונומטריקה, אלגברה

            ליניארית לכלכלנים, מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים.

באוניברסיטת תל-אביב – מיקרו 1, 2, 3, מקרו א', מבוא לאקונומטריקה, שיטות מתמטיות בכלכלה.

  הקבלה לתואר שני מותנית בציון ממוצע 87.5 לפחות בקורסים הבאים וציון 80 לפחות בכל

  אחד מהם: מקרו כלכלה א', מבוא לאקונומטריקה, מחירים א' ו-ב' / מיקרו 1,2,3.

כמו כן, נדרש ציון ממוצע 80 לפחות בקורסים: אלגברה ליניארית לכלכלנים ומתמטיקה מתקדמת לכלכלנים. מי שפטור מאחד מקורסי המתמטיקה על סמך לימודים במוסד אחר, יידרש לציון 80 בקורס הנותר.

את קורסי ההשלמה יש ללמוד באחת מבין שתי האוניברסיטאות, ולבצע את הרישום בהתאם.   

תלמידים המתכוונים להירשם ללימודי המוסמך באוניברסיטה העברית, מומלץ כי ילמדו את הקורס מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים.

 משום שהוא מהווה הכנה מתאימה יותר לקורס 'מיקרו כלכלה א' למוסמך מחקרי' הנלמד בירושלים.

 ועדת הקבלה תשקול מתן פטור מלימודי השלמה, לרבות מקורסי המתמטיקה (אלגברה ליניארית ומתמטיקה מתקדמת / שיטות מתמטיות ) לתלמידים בעלי הישגים גבוהים בתחומי הלימוד מתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב ותחומים דומים.