לימודי בוגר

יועץ לתואר בוגר:

מר נעם בינשטוק  noam.binstok@mail.huji.ac.il

תכנית הלימודים של המחלקה לכלכלה (321)


המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים הינה כיום המחלקה המובילה בתחום הכלכלה בישראל, ואחת המחלקות החשובות ביותר בעולם. בוגרי המחלקה לדורותיהם השתלבו בכל עמדות המפתח של השרות הציבורי והפרטי בארץ וכן התפרסמו כחוקרים בעלי שם באוניברסיטאות בארץ ובעולם. המחלקה לכלכלה מציעה תכניות לימודים לתואר בוגר, מוסמך ודוקטור.

לימודי התואר הראשון (ב"א)

המחלקה לכלכלה מציעה תכנית לימודים יוקרתית לבוגר. מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים

מערכת מושגית, כלי חשיבה וידע, שיאפשרו להם להבין ולנתח לעומקן תופעות כלכליות וזאת, בין

היתר, באמצעות הרחבה והעמקה של לימודי המתמטיקה והסטטיסטיקה.

את הלימודים בכלכלה ניתן לשלב עם כל חוג לימודים באוניברסיטה, בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה.

בשנה א' לומדים כל תלמידי החוג לכלכלה במסלול הדו-חוגי. בשנת הלימודים השנייה בוחרים

התלמידים, העומדים בתנאי המעבר הדרושים, בין מסלול לימודים חד-חוגי לבין מסלול דו-חוגי.

תכניות לימודים משותפות בכלכלה וסטטיסטיקה, תכנית מכפיל, כלכלה ומדעי המחשב ובכלכלה

ומתמטיקה מפורטות בהמשך.

הלימודים בכל המסלולים מורכבים מלימודי חובה ומלימודי בחירה. תלמידי המסלול הדו-חוגי ילמדו

במשך שלוש שנות לימודיהם 60 נ"ז. תלמידי המסלול החד-חוגי ילמדו במשך שלוש שנות לימודיהם

66 נ"ז. בנוסף, בשני המסלולים על התלמידים ללמוד קורס/ים בהיקף 4 נ"ז מתכנית "אבני פינה" )לא

יילקח בחישוב ציון הגמר בכלכלה( וכן קורס אינטרנטי ב"הכרת משאבי הספריה" )ללא נ"ז וללא ציון

מספרי.  כמו כן יש ללמוד קורס בחירה שהוראתו בשפה האנגלית, בהיקף 2 נ"ז לפחות.

במידה ושני חוגי הלימוד הם במדעי החברה, יוכלו התלמידים לבחור באיזה מהם ילמדו את הקורס באנגלית 

  •