הצעות עבודה

הצעות עבודה שנשלחות למחלקה:

בוגרי תואר ראשון וסטודנטים לתואר שני למשרת מילוי מקום לרשות שוק ההון

סטודנט/ית למנהל אוצרות טבע

סטודנט/ית לאגף מדיניות ותכנון אסטרטגי במשרד האנרגיה

עוזר/ת מחקר בבנק ישראל

סטודנט/ית למועצה הלאומית לכלכלה

סטודנט/ית למחלקה לפסיכולוגיה

סטודנט/ית ליחידת רישוי ובנקים חדשים בחטיבת הפיקוח על הבנקים

סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר

סטודנט/ית ליחידת בקרה ומטה בחטיבת השווקים

סטודנט/ית ביחידת מדיניות, באגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר 

סטודנט/ית לנושאי מיקרו ביחידת ניתוח מוניטרי, באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר

סטודנט/ית באגף המוניטרי בחטיבת המחקר

סטודנט/ית למשרד האוצר

סטודנט/ית למחלקת מדיניות רגולציה במשרד המשפטים

סטודנט/ית למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

סטודנט/ית למנהל תעסוקת אוכלוסיות

סטודנט/ית לרשות לשת"פ תעשייתי וקידום השקעות זרות במשרד הכלכלה

סטודנט/ית ליחידת בקרה ומטה בחטיבת השווקים

סטודנט/ית ביחידה הכלכלית, באגף מדיניות והסדרה, בחטיבת הפיקוח על הבנקים 

סטודנט/ית ביחידת מדיניות, באגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר 

סטודנט/ית לנושאי מיקרו ביחידת ניתוח מוניטרי, באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר 

סטודנט/ית באגף המוניטרי בחטיבת המחקר 

סטודנט/ית לצוות שיכון ומקרקעין באגף החשב הכללי במשרד האוצר 

עוזר/ת מחקר לד"ר ג'פרי מנש

סטודנט/ית למחלקת מדיניות רגולציה

סטודנט/ית לתפעול חדר המחקר הוירטואלי של משרד החינוך

עוזר/ת מחקר לפרופ' אורי חפץ

סטודנט/ית למשרד האוצר

סטודנט/ית לבתי הדין הרבניים

סטודנט/ית למשרד הבריאות

כלכלן/ית למשרד האוצר

מנהל/ת פרויקטים - עמותת שבילי אופקJerusalem Institute for Policy Research, Milken Innovation Center - Research Analyst

סטודנט/ית לאגף הכלכלן הראשי - משרד האוצר