תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה ע"ש בוגן

לימודי התואר השני (מ"א)

תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה ע"ש בוגן (321)

לימודי מוסמך ודוקטורט

 

המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית פתחה תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים לתלמידים מצטיינים במיוחד, שהינם בעלי פוטנציאל לעסוק במחקר כלכלי. מטרת התכנית להקנות הכשרה ברמה גבוהה לקראת קריירה מחקרית באקדמיה או מחוצה לה. ההוראה בתכנית תהיה בשפה האנגלית. מספר המקומות בתכנית מוגבל.

התכנית מורכבת משתי שנות לימוד לתואר מוסמך ושלוש שנות לימוד לדוקטורט.  במסגרת התכנית יוענקו מלגות שמטרתן לאפשר לתלמידי התכנית להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ולמחקר. המלגות תינתנה למשך שנתיים בלימודי המוסמך ושלוש שנים בלימודי הדוקטורט.

הענקת המלגות מותנית בהישגים בלימודים ובהתקדמות במחקר.

 

תנאי הקבלה

יודגש כי הדרישות המפורטות להלן הן תנאי מינימום להגשת מועמדות. עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות אוטומטית לקבלה ללימודים. הקבלה לתכנית כפופה לאישור ועדת הקבלה.

רשאים להציג מועמדותם ללימודים בתכנית זו-

 

בוגרי תואר ראשון בכלכלה מהארץ ומחו"ל:

    -  בעלי ציון גמר בכלכלה המקביל לציון 88 לפחות;

    -  בעלי ציון ממוצע 88 לפחות בקורסי החובה המתקדמים: תורת המחירים א' ו-ב' (57307,

        57308), מקרו כלכלה א' (57305), מבוא לאקונומטריקה (57322), או קורסים מקבילים.

   -   אשר למדו את הקורסים 'אלגברה ליניארית לכלכלנים' (52323) ו'מתמטיקה מתקדמת

        לכלכלנים' (57556), או קורסים מקבילים, וסיימו אותם בממוצע 80 לפחות.

 

הרשמה לתכנית

המועמדים מתבקשים להירשם ללימודי המוסמך באמצעות הרישום המקוון, ובמקביל לשלוח את המסמכים המפורטים להלן למזכירות מוסמך, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 9190501.

 

המסמכים הדרושים

 - גליון ציונים מקורי של לימודי התואר הראשון;

- אישור זכאות לתואר;

- קורות חיים;

- שני מכתבי המלצה אקדמיים סגורים וחתומים;

- הצהרת כוונות (עד עמוד);

- עותק של העבודה הסמינריונית שהוגשה במסגרת לימודי התואר הראשון, או טיוטה ראשונה של

   העבודה;

- סילבוסים של קורסי חובה (לא נדרש מבוגרי האוניברסיטה העברית);

- מידע רשמי על מיקומו של הסטודנט במוסד בו הוא למד, או על התפלגות הציונים במוסד (לא נדרש מבוגרי האוניברסיטה העברית).

תלמידים מחו"ל מתבקשים להוסיף למסמכים הנ"ל:

    -  תוצאות מבחן GRE;

   -  תוצאות מבחן TOEFL  לתלמידים המגיעים ממדינות שאינן דוברות אנגלית.

 

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

 

מבנה הלימודים

 

1. לימודי המוסמך

 

בשנת הלימודים הראשונה ישתתפו התלמידים בקורסי חובה. בשנה השנייה ישתתפו בקורסי בחירה ויכתבו את העבודה הסמינריונית המחקרית.

תלמידי התכנית ישתתפו במשך כל שנות לימודיהם בתכנית (מוסמך ודוקטורט) בסמינר המחלקתי ובאחת מהסדנאות.

 

היקף הלימודים לתואר השני במסלול זה הוא 48 נ"ז, כמפורט להלן:

קורסי חובה -                                   28-31  נ"ז

קורסי בחירה -                                  13-16  נ"ז

סמינריון למוסמך מחקרי -                      2   נ"ז

סמ' מחלקתי וסדנה - חובת השתתפות    0   נ"ז

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי       4 נ"ז

 

קורסי חובה

    * מיקרו כלכלה א' למוסמך מחקרי                                                 5 נ"ז                    

    * משחקים וכלכלת אינפורמציה (מיקרו ב')                                    4 נ"ז

    * נושאים בתכנון מנגנונים (מיקרו ג')                                              4 נ"ז             

    * תיאוריה מקרו כלכלית א' למוסמך מחקרי                                  4 נ"ז

    * תיאוריה מקרו כלכלית ב' (הניתן בת"א) או קורס חלופי

       שיינתן במחלקה                                                                       2-4 נ"ז                               

   *  אקונומטריקה א' למוסמך מחקרי                                               4 נ"ז

   * אקונומטריקה ב'                                                                   3-4 נ"ז

   * סמינריון למוסמך מחקרי(הציון שיינתן יהיה 'השתתפות פעילה')        2 נ"ז

 

 

קורסי בחירה

קורסים מתוך רשימת קורסי הבחירה המופיעה בשנתון                13-16 נ"ז

 

סדנאות

סמינר מחלקתי  (הציון שיינתן יהיה 'השתתפות פעילה')                                                                   

סדנה אחת נוספת מבין כלכלה יישומית, תיאוריה כלכלית, 

או אחרות במידה ויתקיימו (הציון שיינתן יהיה 'השתתפות פעילה')      0 נ"ז

 

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי                                          4 נ"ז

_____________________________________________________

 סה"כ נ"ז לתואר                                                                       48

 

 

מעבר ללימודי הדוקטורט

 

בתום שנת הלימודים השנייה בלימודי המוסמך יגיש כל סטודנט לועדת הדוקטורנטים הצהרת כוונות ראשונית של המחקר בו בכוונתו לעסוק. הוועדה תדון במעבר ללימודי הדוקטורט על בסיס הצהרה זו, על בסיס ההישגים בלימודים וכן על בסיס ההערכה הכללית של מורי המחלקה.  ציוני הסף לקבלה לדוקטורט הם ממוצע 85 לתואר, וציון 90 (ממוצע בין שני הקוראים) של העבודה הסמינריונית המחקרית.

התנאי הנדרש לקבלת תואר מוסמך במהלך המסלול הישיר הוא אישור הצעת המחקר על ידי 'הרשות לתלמידי מחקר'.

סטודנט שבסופו של דבר לא ימשיך ללימודי דוקטורט ויבקש לקבל תעודת גמר לתואר מוסמך -  יוכל לעבור למסלול המחקרי או הלא-מחקרי בתכנית זו (321), ולהשלים את חובות המסלול בהתאם:

 

מבנה הלימודים במסלול המחקרי 321:

 

קורסי חובה                                                                                                       21 נ"ז

קורסי בחירה                                                                                                     19 נ"ז

סמינריון למוסמך מחקרי                                                                                      2 נ"ז

סדנא                                                                                                                2 נ"ז

עבודת גמר                                                                                                         0 

 

                                                                                                      סה"כ 44 נ"ז

 

 

לתשומת לבכם, לא ניתן לעבור מתכנית זו למסלול המחקרי בתכנית המשותפת עם ת"א (337).

 

 

לימודי דוקטורט לבעלי תואר מוסמך מחקרי בכלכלה

 

תלמידים אשר מילאו את כל חובותיהם במסלול המוסמך המחקרי (התכנית המשותפת עם אוניברסיטת ת"א, סמל חוג 337) בציון גמר 85 לפחות ובציון 90 בעבודת הגמר, יוכלו להגיש את מועמדותם ללימודי דוקטורט.

המעוניינים ללמוד לתואר דוקטור בכלכלה צריכים להגיש מועמדותם ברשות לתלמידי מחקר. את טופסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות לתלמידי מחקר (שכתובתו להלן).

 

במסגרת לימודי הדוקטורט, בנוסף לעבודת המחקר שתימשך שנתיים לפחות, על התלמיד להשתתף, כתלמיד מן המניין, בלימודי השלמה לדוקטורט שייקבעו ע"י המנחה ויאושרו ע"י הועדה המלווה, בהיקף מינימאלי של  12 נ"ז, וכן בסדנת הדוקטורנטים בכלכלה ובסמינר המחלקתי לכל אורך הלימודים לתואר.

 

ככלל, מועמדים שלא למדו במסלול המחקרי (התכנית המשותפת עם אוניברסיטת ת"א, סמל חוג 337),  והתקבלו ללימודי דוקטורט על סמך הישגיהם במסלול מחקרי אחר בו למדו, יידרשו ללימודי השלמה נוספים (מעבר ל-12 נ"ז). עמידה בחובות ההשלמה תהווה תנאי להמשך כתיבת המחקר.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל ברשות לתלמידי מחקר.

כתובת האתר  http://www.research-students.huji.ac.il

 

פרטים על מסלול ישיר לדוקטורט  ניתן לקרוא בתיאור מבנה הלימודים של לימודי התכנית המשותפת למוסמך מחקרי עם אוניברסיטת תל-אביב (סמל חוג 337).

 

תמיכה בתלמידי מחקר

 

המחלקה לכלכלה תתמוך במידת האפשר בתלמידי המחקר שתכניתם תאושר  על-ידי ועדת הקבלה של המחלקה.

התמיכה, באמצעות מילגה, תינתן למשך שנתיים (עם אפשרות הארכה בכפוף לאישור ועדת הדוקטורט של המחלקה והאפשרויות התקציביות). התמיכה מותנית באישור מחדש בכל שנה.  כל תלמיד מחקר שהתקבל יגיש בסוף כל שנה עד לחודש יוני דו"ח התקדמות, אליו יצורף דו"ח התקדמות של המנחה.

פרטים נוספים בנושא התמיכה ניתן לקבל מרכזת המחלקה לכלכלה, טל' 02-5883065.

 

 

English information                                         

קובץ מבנה הלימודים במסלול הבין-לאומי