תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה ע"ש בוגן

תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה

לימודי התואר השני (מ"א)

תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים בכלכלה ע"ש בוגן (321)

לימודי מוסמך ודוקטורט

 

המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית פתחה תכנית בין-לאומית ללימודים מתקדמים לתלמידים מצטיינים במיוחד, שהינם בעלי פוטנציאל לעסוק במחקר כלכלי. מטרת התכנית להקנות הכשרה ברמה גבוהה לקראת קריירה מחקרית באקדמיה או מחוצה לה. ההוראה בתכנית תהיה בשפה האנגלית. מספר המקומות בתכנית מוגבל.

התכנית מורכבת משתי שנות לימוד לתואר מוסמך ושלוש שנות לימוד לדוקטורט.  במסגרת התכנית יוענקו מלגות שמטרתן לאפשר לתלמידי התכנית להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ולמחקר. המלגות תינתנה למשך שנתיים בלימודי המוסמך ושלוש שנים בלימודי הדוקטורט.

הענקת המלגות מותנית בהישגים בלימודים ובהתקדמות במחקר.

 

תנאי הקבלה

יודגש כי הדרישות המפורטות להלן הן תנאי מינימום להגשת מועמדות. עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות אוטומטית לקבלה ללימודים. הקבלה לתכנית כפופה לאישור ועדת הקבלה.

רשאים להציג מועמדותם ללימודים בתכנית זו-

 

בוגרי תואר ראשון בכלכלה מהארץ ומחו"ל:

    -  בעלי ציון גמר בכלכלה המקביל לציון 88 לפחות;

    -  בעלי ציון ממוצע 88 לפחות בקורסי החובה המתקדמים: תורת המחירים א' ו-ב' (57307,

        57308), מקרו כלכלה א' (57305), מבוא לאקונומטריקה (57322), או קורסים מקבילים.

   -   אשר למדו את הקורסים 'אלגברה ליניארית לכלכלנים' (52323) ו'מתמטיקה מתקדמת

        לכלכלנים' (57556), או קורסים מקבילים, וסיימו אותם בממוצע 80 לפחות.

 

הרשמה לתכנית

המועמדים מתבקשים להירשם ללימודי המוסמך באמצעות הרישום המקוון, ובמקביל לשלוח את המסמכים המפורטים להלן למזכירות מוסמך, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 9190501.

 

המסמכים הדרושים

 - גליון ציונים מקורי של לימודי התואר הראשון;

- אישור זכאות לתואר;

- קורות חיים;

- שני מכתבי המלצה אקדמיים סגורים וחתומים;

- הצהרת כוונות (עד עמוד);

- עותק של העבודה הסמינריונית שהוגשה במסגרת לימודי התואר הראשון, או טיוטה ראשונה של

   העבודה;

- סילבוסים של קורסי חובה (לא נדרש מבוגרי האוניברסיטה העברית);

- מידע רשמי על מיקומו של הסטודנט במוסד בו הוא למד, או על התפלגות הציונים במוסד (לא נדרש מבוגרי האוניברסיטה העברית).

תלמידים מחו"ל מתבקשים להוסיף למסמכים הנ"ל:

    -  תוצאות מבחן GRE;

   -  תוצאות מבחן TOEFL  לתלמידים המגיעים ממדינות שאינן דוברות אנגלית.

 

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

 

מבנה הלימודים

 

1. לימודי המוסמך

 

בשנת הלימודים הראשונה ישתתפו התלמידים בקורסי חובה. בשנה השנייה ישתתפו בקורסי בחירה ויכתבו את העבודה הסמינריונית המחקרית.

תלמידי התכנית ישתתפו במשך כל שנות לימודיהם בתכנית (מוסמך ודוקטורט) בסמינר המחלקתי ובאחת מהסדנאות.

 

היקף הלימודים לתואר השני במסלול זה הוא 48 נ"ז, כמפורט להלן:

קורסי חובה -                                   28-31  נ"ז

קורסי בחירה -                                  13-16  נ"ז

סמינריון למוסמך מחקרי -                      2   נ"ז

סמ' מחלקתי וסדנה - חובת השתתפות    0   נ"ז

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי       4 נ"ז

 

קורסי חובה

    * מיקרו כלכלה א' למוסמך מחקרי                                                 5 נ"ז                    

    * משחקים וכלכלת אינפורמציה (מיקרו ב')                                    4 נ"ז

    * נושאים בתכנון מנגנונים (מיקרו ג')                                              4 נ"ז             

    * תיאוריה מקרו כלכלית א' למוסמך מחקרי                                  4 נ"ז

    * תיאוריה מקרו כלכלית ב' (הניתן בת"א) או קורס חלופי

       שיינתן במחלקה                                                                       2-4 נ"ז                               

   *  אקונומטריקה א' למוסמך מחקרי                                               4 נ"ז

   * אקונומטריקה ב'                                                                   3-4 נ"ז

   * סמינריון למוסמך מחקרי(הציון שיינתן יהיה 'השתתפות פעילה')        2 נ"ז

 

 

קורסי בחירה

קורסים מתוך רשימת קורסי הבחירה המופיעה בשנתון                13-16 נ"ז

 

סדנאות

סמינר מחלקתי  (הציון שיינתן יהיה 'השתתפות פעילה')                                                                   

סדנה אחת נוספת מבין כלכלה יישומית, תיאוריה כלכלית, 

או אחרות במידה ויתקיימו (הציון שיינתן יהיה 'השתתפות פעילה')      0 נ"ז

 

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי                                          4 נ"ז

_____________________________________________________

 סה"כ נ"ז לתואר                                                                       48