תמיכה בתלמידי מחקר

המחלקה לכלכלה תתמוך במידת האפשר בתלמידי המחקר שתכניתם תאושר על-ידי ועדת הקבלה של המחלקה. התמיכה, באמצעות מילגה, תינתן למשך שנתיים,  )עם אפשרות הארכה בכפוף לאישור ועדת הדוקטורט של המחלקה והאפשרויות התקציביות(. התמיכה מותנית באישור מחדש בכל שנה בתאם להתקדמות. כל תלמיד מחקר שהתקבל יגיש בסוף כל שנה עד לחודש יוני דו"ח התקדמות, אליו יצורף דו"ח התקדמות של המנחה. פרטים נוספים בנושא התמיכה ניתן לקבל מרכזת המחלקה לכלכלה, טל' 5883065-02.