פרופ' קרנית פלוג

1
פרופ'
קרנית
פלוג
תחום מחקר: כלכלת ישראל, מדיניות מוניטרית, בנקאות מרכזית, כלכלת עבודה
חדר 4213, חברה
4213, חברה
02-5883251
Karnit.flug@mail.huji.ac.il