c34649bab7c4492c145895078c3f7a74

אמריטוס

anonymous

פרופ' דוד לבהרי

תחום מחקר: תיאוריה של צמיחה כלכלית, אי ודאות
חדר 4216, חברה
02-5883119
יעקב (קובי) מצר

פרופ' יעקב (קובי) מצר

תחום מחקר: היסטוריה כלכלית של ארץ ישראל המנדטורית וישראל, הגירה יהודית בין מלחמות העולם, היבטים כלכליים של לאומיות, חברות מתיישבים במבט היסטורי
חדר 4205, חברה
02-5883242
anonymous

פרופ' מוריס תובל

תחום מחקר: מדיניות חדשנות כולל היבטים אסטרטגיים, מערכות חדשנות לאומיים, גם לארצות מתפתחות וגם לארצות מפותחות, קביעת סדרי עדיפויות לאומיים במדע, טכנולוגיה וחדשנות, התפתחות של מערכות יזמיות בתעשיות הון-סיכון, שינויים במסגרת מדיניות חדשנות אסטרטגית לאור המשב
חדר 4227, חברה
02-5865833, 02-5883257