אמריטוס

ראובן גרונאו

פרופ' ראובן גרונאו

תחום מחקר: משאבי אנוש, כלכלת תחבורה, מבנה תחרותי, פיקוח על שירותים ציבוריים
חדר 5228, חברה
02-5883145
msreuben@mscc.huji.ac.il